ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Inzake:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EDDM consultancy gevestigd en kantoorhoudende te 2211 RG Noordwijkerhout aan de Kerkstraat 107 aldaar, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 62605151; nader te noemen “EDDM” en/of “gebruiker”

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst, hoe ook genaamd, tussen EDDM en een afnemer waarop wij deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaar-den niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder "afnemer" verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon die tot EDDM in een contractuele relatie staat, hetzij uit hoofde van een met EDDM gesloten overeenkomst, hetzij uit hoofde van een andersoortige overeenkomst, alsmede iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met EDDM een over-eenkomst wenst aan te gaan, hetzij uit een overeenkomst, hetzij uit een andersoortige overeenkomst.

1.3 Alle voorwaarden met deze voorwaarden in strijd, door afnemer of anderen gesteld en/of gedeponeerd, zijn ten aanzien van de door EDDM gesloten overeenkomsten en de door EDDM gedane leveringen en transacties on-geldig en voor EDDM niet bindend, ook indien deze afwijkende voorwaarden door EDDM niet nadrukkelijk zijn tegengesproken.

Artikel 2 Aanvang en duur overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de desbetreffende opdrachtbevestiging door EDDM retour is ontvangen dan wel zodra EDDM een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden, welke van de twee gebeurtenissen eerder is.

2.2 De overeenkomst, wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de opdrachtbevestiging of uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 3 Gegevens opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens, welke EDDM overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking EDDM te stellen.

3.2 EDDM heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en onschadelijkheid van de aan EDDM ter beschikking gestelde bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

3.4 Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder artikel 6, aan deze geretourneerd.

3.5 Extra kosten en honorarium, voortvloeiend uit vertraging ontstaan door – of anderszins veroorzaakt door – het niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de in lid 1 van dit artikel 3 bedoelde gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

3.6 EDDM is steeds bevoegd, maar nimmer verplicht bescheiden na uitvoering van de werkzaamheden te bewaren. Bewaarde bescheiden zal EDDM in ieder geval zonder nader overleg met opdrachtgever mogen vernietigen na tien jaar na het verrichten van het deel van de werkzaamheden waarvoor zij deze gebruikt heeft.

Artikel 4 Uitvoering werkzaamheden

4.1 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en alle overeenkomsten worden uitsluitend uitgevoerd door EDDM, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht wordt uitgevoerd door een bepaalde persoon, in welk geval artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek buiten toepassing blijft. Ook artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, voor zover daardoor een ander dan EDDM aansprakelijk zou zijn.

4.2 De uitvoering van overeenkomsten geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever; derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

4.3 EDDM bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. EDDM zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de werkzaamheden

4.4 EDDM heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever te laten verrichten door een door EDDM aan te wijzen derde, indien zulks naar oordeel EDDM wenselijk is. EDDM is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade daadwerkelijk op die derde kan worden verhaald en is bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van ingeschakelde derden mede namens en met werking tegen opdrachtgever te aanvaarden.

4.5 EDDM voert de werkzaamheden uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels, de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties en de Wet Identificatie bij Dienstverlening. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor EDDM voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

4.6 Indien werkzaamheden zijn verricht welke niet voortvloeien uit een opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie EDDM het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in opdracht van opdrachtgever zijn verricht.

4.7 De uitvoering van de werkzaamheden is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld – specifiek gericht op het ontdekken van fraude, zal EDDM daarover aan opdrachtgever rapporteren. EDDM is daarbij gebonden aan de door de beroepsorganisaties uitgevaardigde frauderichtlijnen.

Artikel 5 Geheimhouding

5.1 EDDM is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle bescheiden van vertrouwelijke aard die haar door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels EDDM een informatieplicht opleggen en evenmin indien EDDM voor zichzelf optreedt in een tuchtrechtelijke of gerechtelijke procedure waarin bedoelde informatie en/of resultaten door haar van belang worden geacht.

5.2 EDDM is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

Artikel 6 Intellectuele eigendom

6.1 EDDM behoudt zich alle rechten voor tot hergebruik bij anderen, met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

6.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.

6.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden EDDM.

Artikel 7 Overmacht

7.1 Indien EDDM haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat EDDM alsnog in staat is deze na te komen.

7.2 In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ook niet als EDDM als gevolg van overmacht voordeel mocht hebben.

Artikel 8 Honorarium

8.1 EDDM heeft steeds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever een door EDDM naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan EDDM, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

8.2 Het honorarium van EDDM is niet afhankelijk van de uitkomsten van de werkzaamheden en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van EDDM en is verschuldigd naarmate door EDDM werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

8.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is EDDM gerechtigd, maar nimmer verplicht, het gehanteerde tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en EDDM hierover andere afspraken hebben gemaakt.

8.4 Het honorarium van EDDM, zo nodig vermeerderd met verschotten en met declaraties van ingeschakelde derden, wordt vermeerderd met de eventueel verschuldigde omzetbelasting, naar keuze van EDDM per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 9 Betaling

9.1 Betaling van door EDDM in rekening gebrachte factuurbedragen door opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van EDDM of door middel van storting ten gunste van een door EDDM aan te wijzen bankrekening, zonder recht op korting, schuldvergelijking of opschorting.

9.2 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft EDDM zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever een rente van 1,5% per maand in rekening te brengen, een en ander onverminderd de verdere rechten welke EDDM heeft. Voor berekening van de rente wordt een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend.

Artikel 10 Incassokosten

10.1 Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer met een minimum van 15% van de koopsom en tenminste EUR 250,--.

10.2 Afnemer is jegens EDDM de door laatstgenoemde werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, voor zover deze redelijk zijn. Dit geldt alleen indien EDDM en afnemer, met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke c.q. arbitrage-procedure voeren en een rechterlijke c.q. arbitrale uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij afnemer volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

10.3 Indien EDDM het faillissement van afnemer aanvraagt, is deze naast hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.

Artikel 11 Reclame

11.1 Iedere reclame, van welke aard ook, met betrekking tot werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 10 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 10 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken aan EDDM te worden kenbaar gemaakt.

11.2 Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

11.3 Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 De gezamenlijke aansprakelijkheid van EDDM, haar bestuurders en haar medewerkers is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door EDDM afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het toepasselijke eigen risico. Indien en voor zover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid EDDM beperkt tot het bedrag van het honorarium voor dat deel van de verrichtte en betaalde werkzaamheden, dat de schade heeft veroorzaakt.

12.2 Iedere verdergaande aansprakelijkheid van EDDM is uitgesloten ook ter zake van immateriële schade, indirecte en/of gevolgschade, waaronder mede begrepen bedrijfs- of milieuschade en schade als gevolg van stagnatie in de gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever. EDDM is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolledigheid en/of ondeugdelijkheid van bescheiden en/of programmatuur, al dan niet door opdrachtgever voorgeschreven of ter beschikking gesteld. Opdrachtgever zal EDDM vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor EDDM volgens de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden, niet aansprakelijk is.

12.3 EDDM heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk de schade van opdrachtgever ongedaan te maken in plaats van deze te vergoeden.

12.4 EDDM is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden en/of gegevens of eigendommen van opdrachtgever en/of derden tijdens of ten gevolge van vervoer of verzending, langs welke al dan niet digitale weg dan ook, van gegevens, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, EDDM of derden.

12.5 Door en ten behoeve van de bestuurders en medewerkers van EDDM en de door EDDM voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden kan jegens opdrachtgever en derden een beroep worden gedaan op alle aan de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf partij bij de overeenkomst.

12.6 Iedere vordering jegens EDDM behalve die vordering die door EDDM is erkend, vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering, behalve indien en voor zover een dwingend rechtelijke wetsbepaling anders bepaalt.

12.7 Tijdens de uitvoering van de opdracht kan de communicatie tussen opdrachtgever en EDDM digitaal verlopen. EDDM is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van het gebruik van digitale communicatiemiddelen waaronder:

- Schade ten gevolge van niet of vertraagde aflevering van digitale communicatie
- Onderschepping of manipulatie van digitale communicatie door derden of door soft- of hardware gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van digitale communicatie
- Overbrenging van virussen
- Niet of niet goed functioneren van netwerken of ander benodigde middelen voor digitale communicatie.
Het bovenstaande is niet van toepassing als de schade het gevolg is van opzet of grove schuld door EDDM. De data-uittreksels uit EDDM leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door EDDM verstuurde digitale communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de opdrachtgever.

Artikel 13 Opzegging

13.1 Opdrachtgever en EDDM kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de Werkzaamheden zijn voltooid, is het bepaalde onder artikel 2 tweede lid van toepassing.

13.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

Artikel 14 Opschortingsrecht

14.1 EDDM is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen, waaronder begrepen die tot afgifte van bescheiden of van andere zaken aan opdrachtgever of derden, op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

14.2 Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van opdrachtgever die nog geen bewerking door EDDM hebben ondergaan.

Artikel 15 Bevoegde rechter; toepasselijk recht

15.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en EDDM en op daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die ontstaan tussen opdrachtgever en EDDM welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin EDDM zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.

15.3 Het staat opdrachtgever in weerwil van het in lid 2 van dit artikel 15 bepaalde vrij om indien en voor zover mogelijk zijnerzijds de procesgang van tucht- of geschillenrechtspraak te volgen.

Artikel 16 Wijziging voorwaarden

16.1 EDDM is gerechtigd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. EDDM zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan afnemer toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens afnemer in werking zodra hij van de wijziging op de hoogte is gebracht.